top of page

PRIVACYVERKLARING

Intellectuele eigendom


Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de geleverde diensten zijn en blijven in hun totaliteit eigendom van de dienstverlener.


Publiciteit


De dienstverlener heeft het recht - na mondelinge toestemming van de klant - zijn naam en logo te gebruiken in geval van prestaties geleverd bij de klant, 

voor publiciteitsdoeleinden.

De klant heeft ten allen tijde het recht om de dienstverlener te verzoeken zijn gegevens aan te passen en/of te verwijderen.


Gegevensverwerking


De dienstverlener verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de dienstverlener. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de leverancier om zijn persoonsgegevens te gebruiken. 

De verwerkingsverantwoordelijke is LO-CA VOF, Lage Heirweg 24, 9830 Sint-Martens-Latem, BTWnr. BE0789.744.306. 


De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de dienstverlener bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de dienstverlener heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de dienstverlener en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de dienstverlener uitdrukkelijk naar Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant bevestigt hiervan kennis te hebben genomen en de inhoud ervan te aanvaarden.

bottom of page